دنیای انیمه من/(°~°)\ سلام من مدیر این وب anime هستم امید وارم از مطالبم لذت ببرید http://rainbowshycod.mihanblog.com 2017-11-23T12:32:47+01:00 text/html 2017-11-18T15:49:09+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ :| http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/977 <div align="center"><font size="5">دوستم:امتحان داریم؟</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZLIJu_-Ept4/VTKIygroLRI/AAAAAAAFO1k/CIYbrL87F1I/w500-h552-p/karen%2Bneko%2Bblink.gif" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="356" height="393"><br></font></div><div align="center"><font size="5">بقیه:چیییییییییییییییییی؟؟</font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://i.warosu.org/data/tg/img/0511/57/1484190582204.gif" style="margin-top: 56px;" alt="Image result for anime love live gif funny" width="500" height="281"></div><div align="center"><font size="5">من:هه هه هه هه هه<br></font></div><div align="center"><font size="5"></font><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/6286/01157b5f26648025a4d82c35edcab522546de870_hq.gif" style="margin-top: 17px;" alt="Related image" width="640" height="360"></div><br> text/html 2017-11-18T15:39:21+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ عجب :| http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/976 <div align="center"><font size="5">وقتی دوستت نخونده و میخواد هواس تورو پرت کنه</font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5780/06bf21c91ef19f456a6af4898ecbec526f2620d2_hq.gif" style="margin-top: 56px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="500" height="281"></div> text/html 2017-11-18T15:38:16+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ کنیچیوا ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/975 <div align="center"><img class="irc_mi" src="https://k60.kn3.net/taringa/2/7/4/8/7/4/88/krankythekrank/B57.gif" style="margin-top: 58px;" alt="Related image" width="500" height="278"><br><br></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>سلام فقط میخواستم یه سلامی کرده باشم</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>حالتون چطوره؟؟خوبین؟؟</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>من که عالی </font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font><font size="5"><font size="5"> </font></font><font size="5"> </font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55">&nbsp; </font>از مدرسه ها چه خبر؟ </font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>من که تو اغوش گرم مدرسم</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>راستی میخواستم بپرسم چرا اینجا اینقدر خلوته</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>نمیبینید دارم اپ میکنم به زور </font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>حالا اینو بیخی</font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>کیا تا به حال رفتن مدرسه ای که اسم خودشونه؟</font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font> </font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>خیلی جالبه نه من برام اتفاق افتاده</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>امروز امتحان ادبیات داشتیم </font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>میگم هر کی میاد وبم میگه ادبیاتو گند زدم </font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>ولی من برعکس ادبیاتم خیلی خوبه همچنین ریاضیم</font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>ریاضی مخ میخواد که دوست های من ندارن</font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>منظورم دوست های نتی نیس ه</font></font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"></font></font></font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5">ا</font></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><font size="5"> دوست های مدرسه ای رو میگم</font></font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>اها داشتم میگفتم ادبیات که برگه هارو تصحیح کرد دید من خیارشور از همشون بالاتر شدم بعد منو همیار کرد</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> <br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>هر وقت هم خانم میگه همیار امروز باید چیکار کنیم اگه امتحان داشتیم من با عجله از سیر تا پیازو براش میگم</font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"> </font>البته من از اوناش نیستم که پشت رفقارو نداشته باشم</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>دارم البته به موقش</font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>ریاضی هم وقتی امتحان داریم یا میبره پا تخته <br></font></div><div align="center"><font size="5">من اول از همه میگم من </font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>دوستم زهرا میگه یه بار دیگه بگو من تا پهن زمینت کنم</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>منم میگم من من من</font><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>میدونید تو این چند ماهی که میریم مدرسه بیشتر انیمه دیدم تا تابستون</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font><br><font size="5"><font size="5"></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font>خب دیه بسه بای تا ساعت 12 هستم</font><font size="5"><img class="irc_mi" src="https://pa1.narvii.com/5976/72bbfe4bffa5a82b4b7701f899110410f72309fa_hq.gif" style="margin-top: 72px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="73" height="55"></font><font size="5"> </font><br><font size="5"></font></div><div align="center"><br><img class="irc_mi" src="https://lh3.googleusercontent.com/-hIEYj7vMebw/VRONz9NsG7I/AAAAAAAABJo/9RvXsxKXtdk/w800-h800/tumblr_mokt6unlDt1svyjcdo1_500.gif" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for neko anime love live gif" width="352" height="393"><br><font size="5"><font size="5"> </font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"> </font></font> </font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"> </font></font> </font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"> </font></font></font><font size="5"><font size="5"><font size="5"> </font></font></font><font size="5"><font size="5"> </font></font><font size="5"> </font><font size="5"><font size="5"> </font></font></div> text/html 2017-11-18T14:47:48+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ تو از ما نیستی ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/973 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/b3rk_img_20170810_111839.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-11-18T14:46:38+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ پول نی :| http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/972 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5w7i_img_20170809_200029.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-11-18T14:44:58+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ واقعا اگه بود چی میشد؟ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/971 <div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/y1ir_img_20170809_205602.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-11-16T18:00:10+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ کی دیدنش ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/970 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/q45l_435819759_97377.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T17:59:13+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ نیکو ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/969 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/5y61_yazawa_nico_love_live_render_by_mad_render-d8pcq5o.png" alt=""></div> text/html 2017-11-16T17:57:56+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ اسونا،کریتو،یویی http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/968 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/slmw_kirito,_asuna_and_yui_wearing_flower_crowns.png" alt=""></div> text/html 2017-11-16T17:57:05+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ شینون ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/966 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/evxk_d494682b6de9acf73b079dc05d2cb7e7.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-11T11:59:02+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ من بعد از مدرسه ⁦(+_+)⁩ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/965 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/8oth_3744c4b904be37329ed743d87c823d4973ee5eb4_hq.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-11T11:56:13+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ وقتی میخوای نمره خوبتو به همه نشون بدی ⁦(—~—) http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/964 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/wjqk_688.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-11T11:55:06+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ منو بهترین دوستم در مدرسه ⁦(^^)⁩ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/963 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/z8yq_giphy_(1).gif" alt=""></div> text/html 2017-11-11T11:51:23+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ وقتی انیمه ای واسه دیدن نداری ⁦(TT)⁩ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/962 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/hd2x_55191_giphy_20(13).gif" alt=""></div> text/html 2017-11-09T04:26:02+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥ های ;-) http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/961 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/4uvb_441265-anime-land-girl-kawaii.gif " alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">سلام ^^</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">حالتون چطوره ^^</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">&nbsp;حال ندارم -____-</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">اگه میشد برم خیلی خوب میشد ☆▼☆</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">&nbsp;ولی من به یکی قول دادم به همه قول دادم ●○●</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">دوست هم ندارم شما رو ترک کنم ♡▲♡</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">میگم مدرسه هم بدک نی معلمت درس بپرسه و تو جواب بدی یه نمره بیست هم واست بزاره&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">یا وقتی امتحانارو جمع کرد استرس اینو داشته باشی که چند میاری خیلی حال میده</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">بخصوص کلاس ما که پر از خندس&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">میگم تو هر مدرسه ای یه احمق وجود داره که هیچی نمیفهمه</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">یا یه دیووووونه که حتی کاریش هم نداشته باشی میاد یقتو میگیره میزنه به دیوار که کمر اون فرد یهو میشکنه حالا بگم واسم همین اتفاق افتاد رو جلسه امتحان بودیم یهو یه صدای پچ پچی اومد من دیدم همون روانیست با خودم گفتم وایی خدا چرا این :'( بعد هر چی میگفت بهم برسون من متوجه نمیشدم بعد امتحان اومد جلوم گفت بیا بیرون از کلاس باهات حرف دارم دوستم هانیه گفت خدا بیامرزتت بعد رفتیم بیرون از کلاس یقمو محکم گرفت زدم به دیوار یه دردی کشیدم که موقع تصادفم نکشیدم بعد گفت چرا نگفتی و فلان و... من گفتم خو نمیشنیدم بهم گفت الان گوشاتو میچرونم تا شنواییت بهتر بشه من در ذهن خود:خدااااااااااااااااااا جوووووووووووووون :O دقیقا مث صحنه ی&nbsp; انیمه ای شده بود که پسره دخترو برده بیرون از کلاس و میخواد حرفاشو بزنه باور کنید اون موقع همین جمله از ذهنم خطور کرد 0__________0 بعدش که میخواست دست به کار شه معاونمون اومد گفت که با من کار داره منم با سرعت هر چه تمام از محل خطر دور شدم والا به خیر گذشت یعنی الان هم کمری واسم نمیموند هم گوشی تا حالا هیچ کس تو این مدرسه نتونسته جلوش وایسه منم همیشه در حال فرار کردن از این شیطان پلید هستم تو مدرسه ماهر کی جلوش وایسه افتخاره ولی این جلو معلما اینجوری نی&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">خب من برم شاید یه موقع دیگه مزاحم شدم چون باید برم مث خر بخونم واس شنبه 2تا امتحان پشت سر هم ای خدا راستی میخوام سعی کنم که باهاش روبه رو&nbsp; شم ولی شاید دیگه منو نبینید هانیه و دنیا،مرسانا،النا،سارینا و خودم که دوست های مدرسه ای هستیم داریم سعی میکنیم که باهاش روبه رو شیم این فکر بندس ^-^</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><font size="5">خب بای دیگه همین حالا هستم تا ساعت 12بیاین هر کی حرفی داره واس گفتن:-)</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div>