تبلیغات
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
دنیای انیمه من/(°~°)\ - کد انیمه
دنیا دو روزه یک روز به نفع من یک روز به ضرر من :)


<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://www.upsara.com/images/0lze_hhiuhuy.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://www.upsara.com/images/k0j_bloggif_5929a99ed653e.gif>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->


<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=آدرس http://s9.picofile.com/file/8295124426/Untitled_2.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script>
[
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://www.upsara.com/images/8j6w_uiyiiu.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<a
href="http://rainbowshycod.mihanblog.com/" target="_blank">
<img src=" http://www.upsara.com/images/5fim_خهخهخه.png"
alt="princess luna & nightmare moon " border=0 width="100" height="100"></a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:
url(http://www.upsara.com/images/w5hw_jkujiuj.png),
progress;}</style>

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://www.upsara.com/images/krbc_صفحه_ورودی_انیمه.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By Love-skin.ir -->